Rožkovianske spravodajstvo

Téma: Samospráva

Cena starostky obce

[19.06.2017] Starostka obce Rožkovany, PhDr. Beáta Kollárová, PhD., založila tradíciu oceňovania občanov obce za prínos pre rozvoj života a propagáciu obce ocenením „Cena starostky obce“. V tomto roku udelila tri ocenenia. Cenu udelila rodine pána Miloša Sekeráka, za dosiahnuté športové úspechy, skvelú reprezentáciu klubu RMR Rožkovany a neúnavnú činnosť v motokrosovom ...


Ako ďalej s ihriskom?

[03.03.2015] Dňa 28. 2. 2015 o 17:00 hod. sa uskutočnilo v Kultúrno-spoločenskej miestnosti v Rožkovanoch pracovné stretnutie spoluvlastníkov parcely č. 480/334 (futbalové ihrisko).  Spoluvlastníci parcely boli informovaní o výrube topoľov, ktoré sa bude realizovať do konca marca tohto roku  na základe rozhodnutia vydaného príslušným orgánom štátnej správy – spoločný úrad na úseku ochrany prírody. V druhom bode sa prejednávala otázka majetkoprávneho vysporiadania predmetnej ...


V Rožkovanoch bude dopravné značenie

[07.11.2014] Obci sa podarilo docieliť získanie ďalšej dotácie. Tentoraz Radou vlády pre prevenciu kriminality bola schválená pre Obec Rožkovany na rok 2014 dotácia na zriadenie dopravného značenia.  Dopravné značenie bolo zo strany občanov dlho očakávané pretože dochádzalo ku kolíziám v premávke po miestnych komunikáciách.  Sme radi lebo očakávame, že dôjde k ...


Čo je nové na "Jeruzalemke"

[08.01.2014] Je vydané aj územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Objekty technickej infraštruktúry, pripravujú sa všetky podklady k vydaniu stavebného povolenia na vybudovanie všetkých inžinierskych sietí, chodníkov a ciest. Dá sa povedať, že v súčasnosti obec disponuje stavebnými pozemkami v počte 31 o výmere cca 700 m² a jeden pozemok je pripravený na výstavbu obytného domu  so 14 ...


Kamerový systém v obci Rožkovany

[08.08.2013] Naša obec podala v tomto roku žiadosť o poskytnutie dotácie na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality. Tento projekt bol podporený Radou vlády Slovenskej republiky takže naša obec môže použiť dotáciu na zriadenie kamerového systému. Monitorovaním územia obce chceme predísť šíreniu  vandalizmu, kriminálnej činnosti a krádeži. Systém by mal pomôcť ...