Prehľad právnych predpisov

Prehľad právnych predpisov, pokynov podľa ktorých obec koná, rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinností právnických a fyzických osôb  vo vzťahu k obci:

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Z.z.

Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p
Zákon č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v z.n.p
Zákon č. 71/1967 Z.z o správnom konaní (správny poriadok) v z.n.p
Zákon č. 511/1992 Z.z o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v  z.n.p
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p
Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  z.n.p
Zákon SNR č. 372/1990 Z.z o priestupkoch v z.n.p
Zákon č. 9/2010 Z.z o sťažnostiach v z.n.p
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z.n.p

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z.n.p
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z.n.p

Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v z.n.p

Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z.n.p

Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v z.n.p

Zákon č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p

Zákon č. 442/2002 Z.z.  verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v z.n.p

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

Zákon č. 131/2010 o pohrebníctve v z.n.p

Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v z.n.p

Vyhláška 24/2003 ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Aktuality a oznamy
Vývoz komunálneho odpadu

zobraziť celý oznam

Cestovný poriadok linky 708403

zobraziť celý oznam

Cestovný poriadok linky 707431

zobraziť celý oznam

Cestovný poriadok linky 708402

zobraziť celý oznam

Cestovný poriadok linky 707431

zobraziť celý oznam

POVINNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA S FINANČNOU SPRÁVOU

zobraziť celý oznam

SAD CESTOVNÉ PORIADKY

zobraziť celý oznam

OZNAM o trvalom označení PSOV a registrácií chovu OŠÍPANÝCH

zobraziť celý oznam

Počasie v Rožkovanoch

Počasie Čiastočne zamračené
Teplota: -3.00°C
vietor: 3km/h, vlhkosť: 85%
tlak: 1018kPa