Prehľad právnych predpisov

Prehľad právnych predpisov, pokynov podľa ktorých obec koná, rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinností právnických a fyzických osôb  vo vzťahu k obci:

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Z.z.

Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p
Zákon č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v z.n.p
Zákon č. 71/1967 Z.z o správnom konaní (správny poriadok) v z.n.p
Zákon č. 511/1992 Z.z o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v  z.n.p
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p
Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  z.n.p
Zákon SNR č. 372/1990 Z.z o priestupkoch v z.n.p
Zákon č. 9/2010 Z.z o sťažnostiach v z.n.p
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z.n.p

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z.n.p
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z.n.p

Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v z.n.p

Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z.n.p

Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v z.n.p

Zákon č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p

Zákon č. 442/2002 Z.z.  verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v z.n.p

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

Zákon č. 131/2010 o pohrebníctve v z.n.p

Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v z.n.p

Vyhláška 24/2003 ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Aktuality a oznamy
Vývoz separovaného odpadu (SKLO)

zobraziť celý oznam

Zmena SAD

zobraziť celý oznam

SMS na číslo tiesňového volania

zobraziť celý oznam

Zmena Odchodov autobusov od 1.5.2018

zobraziť celý oznam

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA- odpadová

zobraziť celý oznam

Počasie v Rožkovanoch

Počasie Čiastočne zamračené
Teplota: -3.00°C
vietor: 3km/h, vlhkosť: 85%
tlak: 1018kPa