Prehľad právnych predpisov

Prehľad právnych predpisov, pokynov podľa ktorých obec koná, rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinností právnických a fyzických osôb  vo vzťahu k obci:

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Z.z.

Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p
Zákon č. 138/1991 Z.z o majetku obcí v z.n.p
Zákon č. 71/1967 Z.z o správnom konaní (správny poriadok) v z.n.p
Zákon č. 511/1992 Z.z o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v  z.n.p
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p
Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  z.n.p
Zákon SNR č. 372/1990 Z.z o priestupkoch v z.n.p
Zákon č. 9/2010 Z.z o sťažnostiach v z.n.p
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z.n.p

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z.n.p
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z.n.p

Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v z.n.p

Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z.n.p

Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v z.n.p

Zákon č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p

Zákon č. 442/2002 Z.z.  verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v z.n.p

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

Zákon č. 131/2010 o pohrebníctve v z.n.p

Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v z.n.p

Vyhláška 24/2003 ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Aktuality a oznamy
OZNAM OCÚ - Prevádzka Zberného dvora

zobraziť celý oznam

Regionálna tlačová správa Štatistického úradu SR v Prešove

zobraziť celý oznam

Nahláste nám podnet cez www.OdkazPreStarostu.sk

zobraziť celý oznam

Počasie v Rožkovanoch

Počasie Čiastočne zamračené
Teplota: -3.00°C
vietor: 3km/h, vlhkosť: 85%
tlak: 1018kPa