Elektronická úradná tabuľa

Obec Rožkovany zverejňuje úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a obecných komisií.

Samospráva zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
15.02.2016 POHREBISKO ROŽKOVANY k 31.12.2015 + mapa hrobov Základné dokumenty stiahnuť [2.37M]
08.02.2008 Zásady pre poskytovanie príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku + Dodatky č. 2,3,4,5,6,7,8 Interná smernica zo dňa 08.02.2008 Základné dokumenty stiahnuť [3.81M]
08.03.2015 Predaj stavebných pozemkov IBV - základné dokumenty Návrhy zmlúv a zásady prideľovania ... Základné dokumenty stiahnuť [780.00K]
04.05.2015 Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania o ... Základné dokumenty
01.11.2015 Organizačný poriadok prevádzky ihriska v areáli Materskej školy v Rožkovanoch Interná smernica Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
11.09.2015 Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti Interná smernica č. 8/2015 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
11.09.2015 Pracovný poriadok obce Rožkovany Interná smernica č. 7/2015 Základné dokumenty stiahnuť [347.93K]
11.09.2015 Organizačný poriadok Obecného úradu v Rožkovanoch Interná smernica č. 6/2015 Základné dokumenty stiahnuť [488.15K]
11.09.2015 Etický kódex zamestnanca obce Rožkovany Interná smernica č. 5/2015 Základné dokumenty stiahnuť [187.16K]
07.05.2015 Zásady pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rožkovany Interná smernica č. 4/2015 Základné dokumenty stiahnuť [882.67K]
20.03.2015 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rožkovany Interná smernica č. 3/2015 Základné dokumenty stiahnuť [362.54K]
20.03.2015 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Rožkovanoch Interná smernica č. 2/2015 Základné dokumenty stiahnuť [364.97K]
20.03.2015 Štatút obce Rožkovany Interná smernica č. 1/2015 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
22.12.2015 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rožkovany na obdobie 2015 - 2023 PHSR_Aktualizácia s predĺžením platnosti Základné dokumenty stiahnuť [2.71M]
26.02.2016 Dopravno-prevádzkový poriadok a zásady používania služobných motorových vozidiel Interná smernica č. 9/2016 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
07.03.2016 Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NRSR 05.03.2016 Základné dokumenty stiahnuť [9.46M]
31.03.2016 Zverejnenie zámeru zámeny obecného pozemku a budovy vo vlastníctve Marduňa, s. r. o. Zverejnenie zámeru Základné dokumenty stiahnuť [99.91K]
04.02.2016 Povodňový plán záchranných prác Obec Rožkovany Základné dokumenty stiahnuť [2.49M]
31.08.2016 Územný plán PSK Oznámenie o verejnom prerokovaní a ... Základné dokumenty stiahnuť [1.34M]
22.09.2016 Výzva na predloženie ponuky Sanácia územia s nezákonne uloženým ... Základné dokumenty stiahnuť [475.34K]
20.10.2016 Územný plán Prešovského samosprávneho kraja Okresný úrad Prešov Základné dokumenty stiahnuť [365.95K]
13.12.2016 Verejné obstarávanie Interná smernica č. 12/2016 Základné dokumenty stiahnuť [500.20K]
31.05.2016 Bezpečnostný projekt informačného systému zameraný na ochranu osobných údajov obce Rožkovany Interná smernica č. 10/2016 Základné dokumenty stiahnuť [1.24M]
13.12.2016 Správne poplatky v podmienkach obce Rožkovany Interná smernica č. 11/2016 Základné dokumenty stiahnuť [389.33K]
13.02.2017 Zriadenie vodnej stavby "Rožkovany - vodovod, Rozšírenie vodovodu" Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [2.80M]
20.03.2017 Evidencia štandardov kvalita za oblasť VODA Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania odpadovej ... Základné dokumenty stiahnuť [62.32K]
22.03.2017 Oznámenie o výsledku vybavenia petície Petícia o ochranu našich občianskych ... Základné dokumenty stiahnuť [198.72K]
12.06.2017 Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Rožkovany Jozef Bujňák Základné dokumenty stiahnuť [29.70K]
12.06.2017 Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Rožkovany Peter Pirožek, Andrea Marhevková Základné dokumenty stiahnuť [30.24K]
12.06.2017 Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Rožkovany Ing. Marek Raca, Jana Racová Základné dokumenty stiahnuť [30.62K]
14.06.2017 Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Rožkovany Lukáš Grejták Základné dokumenty stiahnuť [30.32K]
26.09.2017 Zásady pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rožkovany Interná smernica č. 13/2017 Základné dokumenty stiahnuť [134.89K]
06.10.2017 Pracovná ponuka Centrum manažmantu regionálneho rozvoja okresu ... Základné dokumenty stiahnuť [41.05K]
08.11.2017 Domový poriadok Bytový dom 361 Základné dokumenty stiahnuť [3.64M]
26.02.2018 Zverejnenie zámeru zámeny obecných pozemkov a podielu p. Anny Nehilovej Zasadnutie OZ 23.2.2018 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
26.02.2018 Zverejnenie zámeru kúpy majetku Zasadnutie OZ 23.2.2018 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
26.02.2018 Zverejnenie zámeru zámeny obecného pozemku a podielu p. Korinka Zasadnutie OZ 23.2.2018 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
26.02.2018 Zverejnenie zámeru predaja majetku Zasadnutie OZ 23.2.2018 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
26.02.2018 Zverejnenie zámeru predaja majetku Zasadnutie OZ 23.2.2018 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
26.02.2018 Zverejnenie zámeru kúpy majetku Zasadnutie OZ 23.2.2018 Základné dokumenty stiahnuť [16.02K]
13.03.2018 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Zrušenie trvalého pobytu V. Girašek Základné dokumenty stiahnuť [231.24K]
23.05.2018 Oznámenie Oznámenie o začatí územného konania ... Základné dokumenty stiahnuť [676.40K]
28.05.2018 Oznámenie Oznámenie o začatí územného konania ... Základné dokumenty stiahnuť [654.21K]
12.06.2018 Rozhodnutie Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby ... Základné dokumenty stiahnuť [1.98M]
27.07.2018 oznámenie o začatí stav. konania . VSD oznámenie o začatí stav. konania ... Základné dokumenty stiahnuť [653.00K]
27.07.2018 Rozhodnutie rozhodnutie - prístupová komunikácia Základné dokumenty stiahnuť [2.35M]
30.08.2018 Schválenie zámeru kúpy pozemku p. č. 490/52 II. etapa IBV Základné dokumenty stiahnuť [16.30K]
30.08.2018 Schválenie zámeru kúpy časti pozemku p. č. 287/1 p. Jančová Základné dokumenty stiahnuť [16.17K]
14.09.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania Bytový dom Rožkovany p. č. ... Základné dokumenty stiahnuť [725.04K]
14.11.2018 Verejná vyhláška ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Územné rozhodnutie "Multifunkčné ihrisko" Základné dokumenty stiahnuť [2.80M]
11.10.2018 Stavebné povolenie "Rožkovany - úprava časti NN siete" Východoslovenská distribučná, a.s. "Rožkovany - ... Základné dokumenty stiahnuť [2.49M]
12.10.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci ... Základné dokumenty stiahnuť [954.07K]
18.10.2018 Stavebné povolenie "Prístupová komunikácia" Stavebné povolenie "Bytový dom Rožkovany ... Základné dokumenty stiahnuť [2.79M]
10.10.2018 Zverejnenie zámeru kúpy časti pozemku p.č. 287/1 p. Jančová Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]

Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia